sahypa_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Hangzhou Kuangs Tekstil Co.agramly ýorgan, Çunky trikota Blan ýorgan, pamyk ýorgan, kempir ýorgan we düşek önümleri, ýüpek düşekler, düşek goraýjylary, ýorgan örtükleri we ş.m. ýaly köp sanly düşek önümlerini öndüriji. Bu kärhana 2010-njy ýylda ilkinji öý dokma fabrigini açdy. we soňra materialdan taýýar önümlere çenli dik bäsdeşlik ukybyna ýetmek üçin önümçiligi giňeltdi.2010-njy ýylda 500-den gowrak işgär işleýän satuw dolanyşygymyz 90 million dollara ýetýär, kompaniýamyz 2000 sany önümçilik desgasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Maksadymyz önümimiziň hiline zyýan bermezden müşderilerimize bäsdeşlik bahalary we gowy hyzmat bermek.

20 sany Alibaba dükany we 7 sany Amazon sotre gol çekildi;
Salesyllyk satuw mukdary 100 million dollar UsD;
Jemi işgärleriň sany 500-e ýetýär, şol sanda 60 satuw, zawodda 300 işçi;
Zawodyň meýdany 40,000 SQM;
Ofis meýdany 6000 SQM satyn alyndy;
Önüm kategoriýalarynyň bir topary, agramly ýorgan, ýüň, sport we güýmenje, öý haýwanlarynyň gapdal çyzyklary, geýim, çaý toplumlary we ş.m.(bölekleýin "Önüm çyzyklary" sahypasynda görkezilýär)
Annualyllyk ýorgan önümçiliginiň mukdary: 2021-nji ýyl üçin 3,5 million, 2022-nji ýylda 5 million, 2023-nji ýylda 12 million sany;

takmynan_img (2)
takmynan_img (1)

Taryhymyz

ico
 
Hekaýa jenap Peak Kuang we jenapMagne Kuang tarapyndan esaslandyrylan Kuangs Textile Co., Ltd bilen başlandy, bu topary iki ýaş dogandan başga hiç zat gurmady;
 
Awgust 2010
Awgust 2013
Kuangs Textile, satuw kanallarynyň B2B işine ünsi jemläp, içerki kanaldan halkara derejesine çenli giňeldilendigini yglan edip, 1-nji Alibaba dükanyny açdy;
 
 
 
Daşary ýurtlarda satuw iki ýyla golaý wagt bäri durnukly ösdi we 2-nji Alibaba dükany açyldy;Bu aralykda ilkinji OEM zawodymyz (1000 SQM) öndürildi;
 
Mart 2015
Apr 2015
Agramly ýorgan Kuangs Textile tarapyndan dünýäde ilkinji bolup köpçülikleýin öndüriji hökmünde güldi;
 
 
 
Zawodyň giňelmegi (1000-den 3000 SQM) Agramly ýorgan we onuň gapdal aralygyndaky däli satuw ösüşi bilen tamamlandy;Salesyllyk satuw rekordy 20 million dollar boldy;
 
Jananwar 2017
Fewral 2017
1-nji Amazon dükanymyz açyldy, satuw kanallarynyň B2C işine ýaýrandygyny yglan etdi;
 
 
 
1-nji içerki gözleg we gözleg toparymyz, önümçilik liniýalaryna has güýç berýän, guruldy;
 
Maý 2017
Oktýabr 2017
Kuangs Tekstil Topary döredildi, şahamçalary Kuangs Tekstil, Gravity Industrial, Yolanda Import & Export, Zonli we beýleki 7 kompaniýany öz içine alýar;
 
 
 
Ofis zawoddan bölünip, Hytaýyň Hangzhou şäheriniň Binjiang şäherine göçdi (dogry suratda görkezilýär);
 
Noýabr 2019
Mart 2020
Import we eksport söwdasy satuwyň esasy güýçleriniň birine öwrüldi, önüm çyzgysy dokma katalogyndan sport we güýmenje / öý haýwanlary gapdal çyzyklar / egin-eşik / çaý toplumlary we ş.m. giňeldi;
 
 
 
20-nji Alibaba dükany we 7-nji Amazon dükany, zawodymyz 30 000 SQM-e çenli giňeldi we ýyllyk satuw rekordy 100 million dollar boldy;
 
Dekabr 2020
2021-nji ýanwar
Zhejiang Zhongzhou Tech-i satyn aldy we 2021-nji ýylyň ahyryna çenli ussahananyň gurluşygyny we durkuny täzelemegi we 2022-nji ýylyň ortalaryna önümçilige başlamagy meýilleşdirilýän zawodyny (40,000 SQM) aldy;
 
 
 
Agramly ýorgan we Kuangsdaky işini ösdürmek baradaky hekaýa Alibaba Resmisi tarapyndan “Soňky on ýylda fenomenal işewürlik üstünligi” hökmünde baha berildi;
 
Mart 2021
Awgust 2021
Işgärleriň umumy sany 500+, ýorgan önümçiliginiň jemi mukdary 2017-nji ýyldan bäri 10 million bölege ýetdi;