news_banner

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Agramly ýorgan bilen uklap bilersiňizmi?

  Agramly ýorgan bilen uklap bilersiňizmi?

  Bu ýerde KUANGS-da, bedeniňizi we aňyňyzy rahatlandyrmaga kömek edýän birnäçe agramly önüm öndürýäris - iň köp satylan Agramly ýorgan-düşegimizden başlap, iň ýokary derejeli egin eşigimize we agramly aýak ýassygymyza çenli.Iň köp berilýän soraglarymyzyň biri: “Agramly bla bilen uklap bilersiňizmi ...
  Koprak oka
 • Agramly ýorgan we teselli beriji: Tapawudy näme?

  Agramly ýorgan we teselli beriji: Tapawudy näme?

  Agramly ýorgan bilen teselli berijiniň arasynda näme tapawut bar?Bu soragy berýän bolsaňyz, ähtimal, ukyňyza çynlakaý çemeleşýärsiňiz!Gözlegleriň görkezişi ýaly, ukynyň ýeterlik bolmazlygy köp sanly saglyk problemalaryna, şol sanda süýji keseline, ob ...
  Koprak oka
 • Gobelenler näme üçin meşhur öý bezegi saýlamasyna öwrüldi

  Gobelenler näme üçin meşhur öý bezegi saýlamasyna öwrüldi

  Müňýyllyklaryň dowamynda adamlar öýlerini bezemek üçin gobelenleri we dokma önümlerini ulanýarlar we häzirki wagtda bu tendensiýa dowam edýär.Diwar gobelenleri dokma esasly sungat görnüşleriniň iň ökde görnüşlerinden biridir we medeni taýdan dürli-dürli bolup, köplenç dürli-dürli bolýar ...
  Koprak oka
 • Elektrik ýorganlar howpsuzmy?

  Elektrik ýorganlar howpsuzmy?Elektrik ýorgan we ýyladyjy enjamlar salkyn günlerde we gyş aýlarynda rahatlyk berýär.Şeýle-de bolsa, dogry ulanylmasa ýangyn howpy bolup biler. Amatly elektrik ýorgan, gyzdyrylan düşek ýassygy ýa-da öý haýwany dakmazdan ozal ...
  Koprak oka
 • Galp ýorganlar: Siziň bilmeli zatlaryňyz

  Galp ýorganlar: Siziň bilmeli zatlaryňyz

  Başlyk ýorganlar: Siziň bilmeli zadyňyz Hiç zat sowuk gyş gijelerinde uly ýyly ýorgan örtükleri bilen düşegiňize egilmek duýgusyny ýeňip bilmez.Şeýle-de bolsa, ýyly ýorganlar diňe oturanyňyzda iň oňat işleýär.Bedatan ýeriňizden ýa-da kärdeşiňizden çykan badyňyza ...
  Koprak oka
 • Agramly ýorgan kimden peýdalanyp biler?

  Agramly ýorgan kimden peýdalanyp biler?

  Agramly ýorgan näme?Agramly ýorganlar agramy 5-30 funt aralygyndaky bejeriş ýorganlarydyr.Goşmaça agramdan gelýän basyş, çuňňur basyşy höweslendirmek ýa-da basyş terapiýasy Ynamly çeşme diýilýän bejeriş usulyny meňzeýär.Agramdan kim peýdalanyp biler ...
  Koprak oka
 • Agramly ýorgan peýdalary

  Agramly ýorgan peýdalary

  Agramly ýorgan peýdalary Köp adamlar uky düzgünine agyr ýorgan goşmagyň stressi azaltmaga we asudalygy ýokarlandyrmaga kömek edýändigini görýärler.Gujaklamak ýa-da çaganyň eňegi ýaly, agramly ýorganyň mylaýym basyşy alamatlary ýeňilleşdirmäge we gowulaşmaga kömek edip biler ...
  Koprak oka
 • Agramly ýorgan peýdalary

  Köp adamlar uky düzgünine agyr ýorgan goşmak stresiň peselmegine we asudalygyň ýokarlanmagyna kömek edýär diýip hasaplaýarlar.Gujaklamak ýa-da çaganyň eňegi ýaly, agramly ýorganyň ýumşak basyşy alamatlary ýeňilleşdirip, ukusyzlyk, alada ýa-da autizmli adamlar üçin ukyny gowulaşdyryp biler.Näme ...
  Koprak oka