news_banner

Kompaniýa habarlary

Kompaniýa habarlary

 • Agramly ýorgan bilen uklap bilersiňizmi?

  Agramly ýorgan bilen uklap bilersiňizmi?

  Bu ýerde KUANGS-da, bedeniňizi we aňyňyzy rahatlandyrmaga kömek edýän birnäçe agramly önüm öndürýäris - iň köp satylan Agramly ýorgan-düşegimizden başlap, iň ýokary derejeli egin eşigimize we agramly aýak ýassygymyza çenli.Iň köp berilýän soraglarymyzyň biri: “Agramly bla bilen uklap bilersiňizmi ...
  Koprak oka
 • Gobelenler näme üçin meşhur öý bezegi saýlamasyna öwrüldi

  Gobelenler näme üçin meşhur öý bezegi saýlamasyna öwrüldi

  Müňýyllyklaryň dowamynda adamlar öýlerini bezemek üçin gobelenleri we dokma önümlerini ulanýarlar we häzirki wagtda bu tendensiýa dowam edýär.Diwar gobelenleri dokma esasly sungat görnüşleriniň iň ökde görnüşlerinden biridir we medeni taýdan dürli-dürli bolup, köplenç dürli-dürli bolýar ...
  Koprak oka
 • Elektrik ýorganlar howpsuzmy?

  Elektrik ýorganlar howpsuzmy?Elektrik ýorgan we ýyladyjy enjamlar salkyn günlerde we gyş aýlarynda rahatlyk berýär.Şeýle-de bolsa, dogry ulanylmasa ýangyn howpy bolup biler. Amatly elektrik ýorgan, gyzdyrylan düşek ýassygy ýa-da öý haýwany dakmazdan ozal ...
  Koprak oka
 • Sowadyjy ýorgan nädip saýlamaly

  Sowadyjy ýorgan nädip saýlamaly

  Sowadyjy ýorganlar nähili işleýär?Kliniki däl ulanmak üçin sowadyjy ýorganlaryň täsirliligini öwrenýän ylmy gözlegleriň ýetmezçiligi bar.Anekdotal subutnamalar, sowadyjy ýorganlaryň yssy howada has gowy uklamagyna ýa-da adaty usul bilen aşa gyzmagyna kömek edip biljekdigini görkezýär ...
  Koprak oka
 • Galp ýorganlar: Siziň bilmeli zatlaryňyz

  Galp ýorganlar: Siziň bilmeli zatlaryňyz

  Başlyk ýorganlar: Siziň bilmeli zadyňyz Hiç zat sowuk gyş gijelerinde uly ýyly ýorgan örtükleri bilen düşegiňize egilmek duýgusyny ýeňip bilmez.Şeýle-de bolsa, ýyly ýorganlar diňe oturanyňyzda iň oňat işleýär.Bedatan ýeriňizden ýa-da kärdeşiňizden çykan badyňyza ...
  Koprak oka
 • Agyr agramly bankyň ulanylyşy we ideg görkezmeleri

  Agyr agramly bankyň ulanylyşy we ideg görkezmeleri

  Agramly ýorganymyzy satyn alanyňyz üçin sag boluň!Aşakda beýan edilen ulanyş we ideg görkezmelerini üns bilen ýerine ýetirmek bilen, agramly ýorganlar size köp ýyllyk peýdaly hyzmat berer.Agramly ýorganlary Sensory ýorgan ulanmazdan ozal üns bilen okamak möhümdir ...
  Koprak oka
 • Kuanglar müşderilerimize iň gowy zyňylýan ýorgan

  Kuanglar müşderilerimize iň gowy zyňylýan ýorgan

  Kuanglar, ýorgan-düşeklerimiziň döredilen rahatlygyndan we ýylylygyndan lezzet almak üçin ýorgan-düşek zyňmagyň iň oňat we iň oňat materiallaryna müşderilerimize hyzmat etmek isleýär.Ine, düşegiňizde, diwanyňyzda, otagyňyzda we hatda ...
  Koprak oka
 • Agramly ýorgan kimden peýdalanyp biler?

  Agramly ýorgan kimden peýdalanyp biler?

  Agramly ýorgan näme?Agramly ýorganlar agramy 5-30 funt aralygyndaky bejeriş ýorganlarydyr.Goşmaça agramdan gelýän basyş, çuňňur basyşy höweslendirmek ýa-da basyş terapiýasy Ynamly çeşme diýilýän bejeriş usulyny meňzeýär.Agramdan kim peýdalanyp biler ...
  Koprak oka
 • Agramly ýorgan peýdalary

  Agramly ýorgan peýdalary

  Agramly ýorgan peýdalary Köp adamlar uky düzgünine agyr ýorgan goşmagyň stressi azaltmaga we asudalygy ýokarlandyrmaga kömek edýändigini görýärler.Gujaklamak ýa-da çaganyň eňegi ýaly, agramly ýorganyň mylaýym basyşy alamatlary ýeňilleşdirmäge we gowulaşmaga kömek edip biler ...
  Koprak oka
 • KUANGS-da gowy agramly ýorgan üçin zerur zatlar bar

  KUANGS-da gowy agramly ýorgan üçin zerur zatlar bar

  Agramly ýorganlar, garyp uklaýanlara gijeki dynç almaga kömek etmegiň iň ýönekeý usulydyr.Ilki bilen hünärmen terapewtler özlerini alyp barşyň bozulmalaryny bejermek hökmünde tanatdylar, ýöne indi dynç almak isleýänler üçin has esasy akym.Hünärmenler oňa "çuňňur ...
  Koprak oka
 • “Sleep Country Canada” 4-nji satuwda köpelýär

  Toronto - Satyjy uklaýan ýurt Kanadanyň 2021-nji ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan ýylyň dördünji çärýegi 271,2 million dollara ýetdi we 2020-nji ýylyň degişli çärýeginde 248,9 million dollar arassa satuwyndan 9 göterim ýokarlandy. 286 dükanly satyjy arassa girdeji gazandy Çärýek üçin 26,4 million dollar, C $ 26-dan 0,5% peseldi ....
  Koprak oka