news_banner

Habarlar

 • Ulanylmaly iň agyr agramly ýorgan näme?

  Ulanylmaly iň agyr agramly ýorgan näme?

  Soňky birnäçe ýylda agramly ýorganlar köp peýdalary bilen meşhurlyk gazandy.Bu galyň ýorganlar bedeniňize ýeňil basyş we agram bermek üçin niýetlenendir, käbirleri stres we aladany azaltmaga we ukynyň hilini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.Wöne nädip bilýärsiň ...
  Koprak oka
 • Agramly ýorganlar barada umumy ýalňyş pikirler

  Agramly ýorganlar barada umumy ýalňyş pikirler

  Agramly ýorganlaryň peýdasyna garamazdan, olar hakda käbir ýalňyş düşünjeler bar.Geliň, bu ýerde iň meşhurlaryna ýüzleneliň: 1. Agramly ýorganlar diňe alada ýa-da duýgur işleýiş bozulmalary bolan adamlar üçin.Agramly ýorganlar her kim üçin peýdaly bolup biler ...
  Koprak oka
 • Näme üçin ýorgan kapot ýorgan-düşekden gowudyr?

  Gyşlar burçda, sowuk günleri we aşa sowuk agşamlary aňladýar.Dogrusyny aýtsam, gyşlar yza süýşürmek üçin bahana hökmünde gelýär.Emma hakykatda, hemme zady etmegi bes edip bolmaz.Etorgan-düşekde galmak elmydama mümkin däl, ýorgan-düşek geýim ...
  Koprak oka
 • Agramly ýorgan çaga üçin nähili agyr bolmaly?

  Agramly ýorgan çaga üçin nähili agyr bolmaly?

  Çagaňyzyň uky meselesi we yzygiderli aladalar bilen göreşýändigini göreniňizde, ýeňillik gazanmak üçin derman tapmak üçin ýokary we pes gözlemek tebigy zat.Dynç alyş, çagaňyzyň gününiň möhüm bölegidir, we ýeterlik bolmasa, tutuş maşgala ...
  Koprak oka
 • Eldaşulular üçin agramly ýorganlaryň 5 peýdasy

  Eldaşulular üçin agramly ýorganlaryň 5 peýdasy

  Az sanly önüm, soňky birnäçe ýylda kiçijik agramly ýorgan ýaly uly höwes we seslenme gazandy.Ulanyjynyň bedenine serotonin we dopamin ýaly gowy himiki maddalar bilen suw basar öýdülýän özboluşly dizaýny sebäpli bu agyr ýorgan, inc ...
  Koprak oka
 • Agramly ýorganlary aýna monjuklary bilen nädip ýuwmaly

  Tebigy uky gurallary barada aýdylanda bolsa, söýgüli agramly ýorgan ýaly meşhurlar az.Bu amatly ýorganlar, stressi azaltmak we çuňňur uky ösdürmek endikleri bilen wepaly yzarlaýjylaryň bir toparyny gazandy.Eger siz eýýäm iman eden bolsaňyz, ahyrsoňy term ...
  Koprak oka
 • Agramly ýorgan bilen uklap bilersiňizmi?

  Agramly ýorgan bilen uklap bilersiňizmi?

  Bu ýerde KUANGS-da, bedeniňizi we aňyňyzy rahatlandyrmaga kömek edýän birnäçe agramly önüm öndürýäris - iň köp satylan Agramly ýorgan-düşegimizden başlap, iň ýokary derejeli egin eşigimize we agramly aýak ýassygymyza çenli.Iň köp berilýän soraglarymyzyň biri: “Agramly bla bilen uklap bilersiňizmi ...
  Koprak oka
 • Agramly ýorgan we teselli beriji: Tapawudy näme?

  Agramly ýorgan we teselli beriji: Tapawudy näme?

  Agramly ýorgan bilen teselli berijiniň arasynda näme tapawut bar?Bu soragy berýän bolsaňyz, ähtimal, ukyňyza çynlakaý çemeleşýärsiňiz!Gözlegleriň görkezişi ýaly, ukynyň ýeterlik bolmazlygy köp sanly saglyk problemalaryna, şol sanda süýji keseline, ob ...
  Koprak oka
 • Näme üçin soňky döwürde kapot ýorgan meşhur boldy

  Ankorgan-düşek kapotlary, gaty gyşarnyksyz, gyş aýlarynda sowuk doňanda, olara siňip bilersiňiz.Bu kapotlar, esasanam daşarda bolanyňyzda gulagyňyzy we kelläňizi ýyly we rahat saklaýan kapotly gapak bilen gelýär.Etorgan h ...
  Koprak oka
 • Gobelenler näme üçin meşhur öý bezegi saýlamasyna öwrüldi

  Gobelenler näme üçin meşhur öý bezegi saýlamasyna öwrüldi

  Müňýyllyklaryň dowamynda adamlar öýlerini bezemek üçin gobelenleri we dokma önümlerini ulanýarlar we häzirki wagtda bu tendensiýa dowam edýär.Diwar gobelenleri dokma esasly sungat görnüşleriniň iň ökde görnüşlerinden biridir we medeni taýdan dürli-dürli bolup, köplenç dürli-dürli bolýar ...
  Koprak oka
 • Elektrik ýorganlar howpsuzmy?

  Elektrik ýorganlar howpsuzmy?Elektrik ýorgan we ýyladyjy enjamlar salkyn günlerde we gyş aýlarynda rahatlyk berýär.Şeýle-de bolsa, dogry ulanylmasa ýangyn howpy bolup biler. Amatly elektrik ýorgan, gyzdyrylan düşek ýassygy ýa-da öý haýwany dakmazdan ozal ...
  Koprak oka
 • Agramly ýorgan haýsy ululykda almaly?

  Agramly ýorgan haýsy ululykda almaly?

  Agramly ýorgan haýsy ululykda almaly?Agramdan başga-da, agramly ýorgan saýlanyňyzda ululyk ýene bir möhüm meseledir.Elýeterli ululyklar marka baglydyr.Käbir markalar adaty düşek ölçeglerine laýyk gelýän ululyklary hödürleýär, beýlekileri ulanýarlar ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3