önüm_banner

Önümler

Agramly ýorgan (60 "x80", 20 litr, goýy çal), ulular üçin sowadyjy agramly ýorgan, ýokary dem alyş agyr ýorgan, Premium G bilen ýumşak material

Gysga düşündiriş:

Garyp uklaýanlar üçin gowy habarlar: agramly ýorgan, rahat uky gijesi üçin bedeniňizi köşeşdirmegiň tebigy usullaryny hödürleýär, ulular we çagalar üçin rahatlandyryjy duýgur agyrlyk ýorgan, dekompressiýa we rahatlyk üpjün edýär.Dynç alýan we gowy uky zerur bolan çuňňur basyşda bolanlar üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (3)

HOWPSUZ RE DÖWRÜNJI GÜN BLANKETI

Agyr ýorgan ýokary dykyzlykly tikin tehnologiýasyny döredýär, sapagyň boşalmagynyň we monjuklaryň syzmagynyň öňüni almak üçin iki gatly mikrofiber goşulýar.Üýtgeşik 7 gatlak dizaýny, iň oňat dem almak üçin monjuklary içerde berk saklar we ýylyň dowamynda howpsuz ulanmaga ajaýyp uýgunlaşdyrylan iň oňat temperaturada saklar.

2 (1)

Hatda agram paýlanyşy

Sowadylan agramly ýorgan, monjuklaryň bir bölümden beýlekisine geçmeginiň öňüni almak üçin takyk tikişli (tikiş üçin 2,5-2,9mm) 5x5 kiçi bölek bolup, ýorgan agramy deň paýlaýar we ýorgan bedeniňize laýyk gelýär.

2 (4)

SORAGLAR satyn almak

Agyrlyk ýorganynyň agramynyň 6% -10% agramyny we ilkinji synanyşyk üçin has ýeňil birini saýlaň.60 * 80 agramly ýorgan 20 litr 200 litr-250 litr şahsy ýa-da 2 adam paýlaşmak üçin amatly.Bellik: ýorganyň ululygy, düşegiň däl-de, ýorganyň ululygydyr.

1 (2)

NOWDIP EDIP BOLANOK

Islendik agyr ýorgan kir ýuwýan maşynyňyza zeper ýetirip biler, ýöne ýorgan örtügi maşyn ýuwulýan we arassalamak we guratmak aňsat.


  • Öňki:
  • Indiki: