önüm_banner

Önümler

Agramly ýorgan

Gysga düşündiriş:

Özboluşly täze wersiýasy monjuksyz dizaýn - el deň derejede örülendir, şonuň üçin agram deň paýlanýar.Agramy 100% içi süýüm bilen doldurylan ýüplükden gelýär, şonuň üçin berk we uzak ýyllap dowam edýär. Bu köne aýna monjuk agramly ýorgan-düşeklerden monjuk we deň bolmadyk agramy doly çykarmazlyk üçin akylly açyş.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (4)

Has dem alýan sowadyjy ýorgan

Trikota de deşikleri bilen ýylylygy boşatmagyň ajaýyp usuly.Bu ýorgan, has dem alýan, amatly we bezegli bolanda adaty agramly ýorgan bilen birmeňzeş üpjün edýär. Bu ýorganlar moda bolup, öýüňize, ýaşaýyş jaýyňyza, ýatylýan otagyňyza, umumy ýaşaýyş jaýyňyza ýa-da öýüň islendik ýerine ajaýyp goşant goşar.

1 (5)

Bütin möwsümde çuňňur uky

Warmyly we salkyn bolmaga mümkinçilik berýän ullakan ýüplükden elde dokalan ýorgan.Softumşak ýorgan bilen uzak we bagtly uklamaga dowam ediň. Pişikleriňiz we itleriňiz hem ony gowy görerler.

1 (3)

Agram saýlamak

Müşderilere beden agramynyň 7% -den 12% -e çenli agramly ýorgan saýlamagy maslahat berýäris.Başlaýanlar üçin has ýeňil agram saýlamagyňyzy maslahat berýäris.

1 (1)

Arassalamak we ideg etmek

Etsorgan-düşeklerimiz maşyn bilen ýuwulýar, ýorgan-düşek we zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin ýorgan-düşek torbasynyň içine salyň.Dogry hyzmat etmek ýorganyň ömrüni uzaldyp biler. Şonuň üçin has köp el ýuwmagy ýa-da ýer ýuwmagy, az maşyn ýuwmagy maslahat berýäris. Demir etmäň.


  • Öňki:
  • Indiki: